A

Abacterisch vrij van bacteriën
Abactio opgewekte abortus of partus
Abasie onzekerheid bij het lopen
Abces etterbuil
Abdomen buik
Abdominaal met betrekking tot de buik
Abduceren een zijwaartse beweging maken
Abductie zijwaartse, afvoerende beweging
Abductoren afvoerders; de spieren die een lichaamsdeel van de middellijn af zijwaarts bewegen, tegengesteld aan adductoren
Aberrant afwijkend
Abiogenese ontstaan van een levend wezen uit levenloze stof
Abiosis niet-levensvatbaar-zijn; vroegtijdige dood door slechte lichamelijke toestand, die reeds bij de geboorte bestond
Ablactatie het staken van de borstvoeding
Ablatie Ablatio, loslating, door operatie verwijderen van lichaamsdeel
Ablefarie ablepharos, zonder oogleden
Ablutie reiniging, afwassing
ABMT autologe beenmerg transplantatie
Abnormaal afwijkend van de norm
Aboraal van de mond af
Abortus miskraam
Abrachius geboren zonder armen
Abrasie afkrabbing
Abrupt plotseling
Absence kortstondig bewustzijnsverlies
Absorptie opname
Abstinentie onthouding
Abulie of aboulia, gebrek aan wilskracht
Abusus misbruik of overmatig gebruik
Acampsie gewrichtsstijfheid
Acathisie rusteloosheid
Accidenteel toevallig
Accommodatie scherpstelling vban het oog
Accommodatiestoornissen moeite met zien (accommodatiestoornissen)
Accumulatie opeenhoping
ACE-remmers bepaalde groep bloeddrukverlagende middelen (ACE-remmers)
Aciditeit zuurgehalte
Acidose zuurvergiftiging
Acne meeëters
Acrocyanose blauwkleuring
Acth hormoon afgescheiden in het hersenaanhangsel
Actief werkzaam
Activeren werkzaam maken
Activiteit werking
Acuut plotseling en hevig
Acuut reuma plotseling optredende ontsteking van de gewrichten (acuut reuma)
Acuvteit scherpte
Adaptatie aanpassing
Addictie verslaving
Additioneel toegevoegd
Additivum toevoeging
Adenitis klierontsteking
Adenoom goedaardig klierweefselgezwel
Adequaat passend bij
Adhesie vergroeiing
Adjuvans toevoegsel
Adnexitis ontsteking van de eierstokken en de eileiders
Adolescent jeugdig persoon
Adrenerg adrenergisch; m.b.t. sympathische zenuwvezels die bij prikkeling stoffen produceren met een effect als van adrenaline
Adrenolyticum middel dat adrenaline bevat
Adsorptie ophoping
Adstringerend samentrekkend
Adult volwassene
Advies raad
Afasie spraakstoornis
Affiniteit aantrekkingskracht
Aften pijnlijke zweertjes in (het slijmvlies van) de mond
Afterload nabelasting
Agalactie gebrek aan moedermelk
Agammaglobulinemie gebrek aan bloedeiwit
Agens werkzame stof
Aggravatie overdrijving
Aggregatie samenklontering
Agitatie opwinding; onrust
Agonist spier die zelfstandig werkt
Agranulocytose vermindering van het aantal korrelcellen in het bloed
Agressiviteit neiging tot geweld
Akinesie bewegingsarmoede
Albumine in water oplosbaar eiwit
Alcoholisme drankzucht
Alert oplettend
Alimentair met betrekking tot de voeding
Alkalisch met betrekking tot alkali (loog; stof die in verbinding met zuur een zout vormt)
Alkaloïde giftige verbinding van plantaardige stoffen
Alkalose zuurverlies
Alkyleren een waterstofatoom door een alkylgroep vervangen
Allergeen stof die overgevoeligheid veroorzaakt
Allergie overgevoeligheid
Allergisch overgevoelig
Allergische rhinitis ontsteking van het neusslijmvlies door een overgevoeligheidsreactie gekenmerkt door een verstopte neus; niezen; jeuk; waterige afscheiding en jeukende tranende ogen (allergische rhinitis)
Allergische vasculitis ontsteking van de bloedvaten ten gevolge van een overgevoeligheidsreactie soms gepaard gaande met een aandoening van de luchtwegen en de nieren (allergische vasculitis)
Allocefalie afwijking in de anatomie van de schedel
Allodromie stornis in het hartritme
Allodynie stoornis in de pijngewaarwording
Allolalie het spreken van wartaal
Alopecie haaruitval
Alteratie wijziging, verandering (bijv. in persoonlijkheid)
Alternatief anders en even geschikt
Alterneren elkaar afwisselen
Alveolair betrekking hebbend op holten, voorzien van holten
Alveolitis gestoorde wondgenezing
Alvus buikorganen, buikingewanden
Amastie of amazie, aangeboren afwezigheid van de borstklier en tepel
Amblyopia ambly-opie (lui oog)
Ambulant in staat om te lopen
Amenorrhoea amenorroe (wegblijven van de menstruatie)
Amine organische ammoniakverbinding
Aminozuur bouwstof van de eiwitten
Amnesie geheugenverlies
Amnion lamsvlies; het binnenste der eivliezen van het embryo in het moederlichaam
Ampul dichtgesmolten medicijnflesje
Anaal met betrekking tot de aars
Anabool weefselopbouwend
Anaemia anemie (bloedarmoede)
Anafylactisch als gevolg van overgevoeligheid
Anafylactische shock shock (sterke daling van de bloeddruk; bleekheid; onrust; zwakke snelle pols; klamme huid; verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock)
Analepticum versterkend middel
Analgeticum pijnstiller
Analoog overeenkomend met
Analyse ontleding
Anamnese ondervraging
Ananroob onafhankelijk van zuurstof
Anastomose vaatverbinding
Anatomisch met betrekking tot de anatomie
Androgeen wat mannelijke kenmerken veroorzaakt
Anemie bloedarmoede (anemie)
Anergie afwezigheid van reactie
Anesthesie verdoving
Anesthetica algehele- narcosemiddelen (algehele anesthetica)
Anesthetica lokale- middelen voor plaatselijke verdoving (lokale anesthetica)
Anestheticum pijnverdovend middel
Aneurysma slagaderbreuk; verwijding van een bloedvat of het hart
Angiitis angitis (verzamelnaam voor die collageenziekten waarbij bloedvatveranderingen op de voorgrond staan); ontsteking van de bloedvaten
Angina Pectoris hartkramp
Angineus door keelontsteking veroorzaakt
Angio-Oedeem zwelling veroorzaakt door overgevoeligheid
Angioneuroticum met betrekking tot afwijkingen in de vaatzenuwen
Angiotensine II antagonisten bepaalde groep bloeddrukverlagende middelen
Anhydrisch watervrij
Anionisch met negatief geladen deeltjes
Anisocorie ongelijkheid van de pupillen
Anogenitaal met betrekking tot de aars en de geslachtsdelen
Anomalie afwijking
Anorectaal met betrekking tot aars en endeldarm
Anorexia anorexia (eetstoornis; gebrek aan eetlust)
Anorganisch niet-levend
Anosmie onvermogen om te ruiken
Anovulair anovulatoor (zonder ovulatie)
Anoxie zuurstofgebrek
Anrofagie inslikken van lucht
Anroob afhankelijk van zuurstof
Anrosol spray
Antacidum zuurbinder
Antagonist tegenwerker
Antecedent voorafgaande gebeurtenis
Antemeticum middel tegen braken
Antepilepticum geneesmiddel tegen vallende ziekte
Anterograad zich naar voren uitstrekkend
Anterograde amnesie bij benzodiazepines Geheugenverlies dat kan optreden enige uren na inname van benzodiazepines. De kans hierop is het grootst indien u minder dan 7-8 uur slaapt (te vroeg ontwaken) (anterograde amnesie bij benzodiazepines)
Anthelminthicum wormdrijvend middel
Anthrax miltvuur
Anti-Acidum middel dat zuur tegengaat
Anti-Allergisch wat overgevoeligheid tegengaat
Anti-Angineus wat beklemming tegengaat
Anti-Arrhythmicum hartritmeregelaar
Anti-Asthmaticum middel tegen aamborstigheid
Anti-emetica middelen tegen braken
Anti-epileptica middelen tegen epilepsie (vallende ziekte))
Anti-Exsudatief middel tegen ontstekingsvocht
Anti-Infectieus tegen de infectieverwekker gericht
Anti-Inflammatoir wat ontsteking tegengaat
Anti-Oestrogeen wat de werking van de vrouwelijke geslachtshormonen tegengaat
Anti-Oxydans stof die bederf onder invloed van de lucht tegengaat
Anti-Parkinsonmiddelen middelen tegen de ziekte van Parkinson
Anti-Psychoticum geneesmiddel dat zinsbedrog vermindert
Antibacterieel tegen bacteriën gericht
Antibiogram beeld van de gevoeligheid voor bacteriëndodende middelen
Antibiotherapie behandeling van ziekten met bacteriëndodende middelen
Antibioticum middel dat bacteriën doodt
Anticholinergicum stof die de werking van een weefselhormoon onderdrukt
Anticoagulans stof die de bloedstolling vertraagt of belet
Anticonceptiva middelen om zwangerschap te voorkomen (anticonceptiva)
Anticonvulsivum middel tegen stuipen
Anticus hetgeen v??r ligt
Antidepressivum middel tegen ziekelijke neerslachtigheid
Antidiabeticum geneesmiddel dat suikerziekte tegengaat
Antidiarrhoica middelen tegen diarree (antidiarrhoica)
Antidiuretisch wat de vorming van urine tegengaat
Antidopaminergisch wat de werking van een weefselhormoon tegengaat
Antidotum tegengif
Antifibrinolyticum middel tegen oplossing van vezelstof
Antifungisch wat schimmels doodt
Antigeen lichaamsvreemde stof
Antihistaminicum stof die de werking van histamine vermindert
Antihypertensivum bloeddrukverlagend middel
Antihypotensiva middelen tegen te lage bloeddruk
Antileprotica middelen tegen lepra (antileprotica)
Antilichaam antistof
Antimicrobieel tegen ziekteverwekkers gericht
Antimitoticum middel dat de celdeling verhindert of vertraagt
Antimycoticum middel tegen schimmelziekte
Antineoplastisch wat de vorming van gezwellen tegengaat
Antiphlogisticum middel dat ontsteking tegengaat
Antiproliferatief tegen snelle groei gericht
Antiprotozoica middelen (antiprotozoica) gebruikt bij infecties met eencellige parasieten
Antiprurigineus jeukwerend
Antipyreticum koortswerend middel
Antisepticum ontsmettingsmiddel
Antispasmodicum middel dat kramp bedaart
Antistoffen of antilichamen, beschermingsstoffen die in het lichaam worden gevormd als reactie op lichaamsvreemde stoffen (na een infectie of een inenting)
Antitoxine middel dat gifstof onschadelijk maakt
Antitrombotisch wat de vorming van bloedstolsel tegengaat
Antitumoraal tegen gezwellen gericht
Antitussivum hoestmiddel
Antiviraal werkzaam tegen virussen
Antrotomie chirurgische opening van een holte
Antrum holte
Anurie uitblijven van urinevorming
Anus aars
Anxietas angstgevoel
Anxiolyticum geneesmiddel dat angst en onrust vermindert
Aorta de grote lichaamslagader die uit de linker hartkamer ontspringt
Aortitis ontsteking van de aorta
Apathie lusteloosheid
Apepsie afwezigheid van een stof in de maag waardoor het maagsap niet meer verterend werkt
Apex top, bijvoorbeeld van de tong of de tandwortel
Aplasie onvolkomen ontwikkeling
Aplastische Anemie bloedarmoede door tekort aan rode bloedlichaampjes
Apnoe ademstilstand
Apoplexie beroerte/herseninfarct of hersenbloeding
Applicatie toepassing
Approximaal approximatief (benaderend)
Aquosus waterig
Aritmie onregelmatige hartslag
Aritmogeen wat onregelmatige hartslag veroorzaakt
Aromatisch met geurstof
Arterieel slagaderlijk
Arteriografie foto van de slagaders
Arteriolair met betrekking tot de kleine slagaders
Arteriosclerose aderverkalking
Arterioveneus met betrekking tot een slagader en een ader
Articulair met betrekking tot een gewricht
Artificieel kunstmatig
Artralgie gewrichtspijn
Artritis gewrichtsontsteking
Artritis gewrichtsontsteking (artritis)
Artropathie gewrichtsaandoening
Artrose gewrichtsaandoening zonder ontsteking
Ascites buikwaterzucht
Asepsis kiemvrijheid
Aseptisch vrij van ziektekiemen
Aspecifiek niet-specifiek
Aspiratie opzuiging
Assay toetsing
Assisteren bijstaan
Associatie koppeling
Astasie onvermogen om te staan
Asthenie krachteloosheid
Asthma (bronchiale) aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen vaak gepaard gaande met hoesten en het opgeven van slijm (asthma (bronchiale))
Asymmetrisch ongelijk van vorm
Asymptomatisch zonder ziekteverschijnselen
Asynergie onvoldoende samenwerking, bijvoorbeeld van spieren
Asystolie hartstilstand
Ataxie onzekere gang; coördinatieproblemen
Atelie onvolkomen ontwikkeling
Atheromatose degeneratie van de vaatwand
Athetose onwillekeurige bewegingen van vingers en tenen
Athyreosis onwerkzame schildklier
Atonie spierslapte
Atopisch met betrekking tot een vorm van overgevoeligheid
Atoxisch niet-giftig
Atriaal met betrekking tot een hartboezem
Atrioventriculair met betrekking tot hartboezem en hartkamer
Atrium voorkamer van het hart
Atrofie verschrompeling van organen
Atypisch zonder kenmerkende eigenschappen
Auditief met betrekking tot het gehoor
Aura voorbode
Auraal met betrekking tot een voorbode
Auriculair met betrekking tot het oor
Auris gehoororgaan, oor
Auscultatie luisteren naar lichaamsgeruis
Auto-Immuun met betrekking tot afweerstoffen gericht tegen de eigen lichaamsweefsels
Autolyse zelfoplossing, het ontledingsproces binnen cellen
Automatie auto-matisme (zelfstandige handelingen en verrichtingen buiten het bewustzijn om)
Autonoom zelfstandig
AV blok bepaalde stoornis in de geleiding van het hart; leidend tot ritmestoornissen (AV blok)
Azoöspermie gebrek aan zaadcellen
Azotemie toename van het stikstofgehalte van het bloed