R

Radioactiviteit gevaarlijke straling
Radiografie fotograferen d.m.v. röntgenstralen
Radiologisch m.b.t. de leer van de radioactiviteit
Radiotherapie bestrling
Ragade scheurtje
Raynaudfenomeen bleekheid van vingers of tenen
Reïnfectie hernieuwde besmetting
Reabsorptie terugresorptie (terugopslorping)
Reactie terugwerking
Reactivering weer actief maken
Reactiviteit vermogen om te reageren
Reagens reageermiddel
Reageren reactie veroorzaken
Rebound-effect terugslag
Rebound-verschijnselen het terugkeren van de verschijnselen van de aandoening in versterkte mate (Rebound-verschijnselen)
Recept voorschrift
Receptor bestanddeel dat gevoelig is voor prikkels
Recidief wederinstorting
Recidiverend terugkerend
Recipiënt ontvanger
Recombinant DNA waarin een stukje vreemd DNA is ingelast
Reconstitutie bijeenbrengen van verschillende componenten
Reconvalescentie herstel na een ziekte
Rectaal met betrekking tot de endeldarm
Recuperatie herstel van krachten
Recurrerend terugkomend
Reductie scheikundige herleiding
Referentie verwijzing
Reflectoor reflectorisch; m.b.t. een reflex
Reflex onwillekeurige reactie op bepaalde prikkels
Reflux terugvloeiïng
Refractair ongevoelig
Refractiechirurgie bril vervangende operaties
Regeneratie herstelgroei
Regio streek
Regionaal met betrekking tot een bepaalde streek
Regressie achteruitgang
Regulatie aanpassing aan de normale toestand
Regurgitatie terugstroming
Rehydratie opheffing van uitdroging door toevoer van vocht
Relaxans middel dat ontspanning teweegbrengt
Relevant essentieel
Remissie tijdelijke vermindering of verdwijning van ziekteverschijnselen
Renaal met betrekking tot de nier
Renine giststof die de bloeddruk beïnvloedt
Renovasculair met betrekking tot nieren en bloedvaten
Repetitief zich herhalend
Replicatie verdubbeling van DNA tijdens celdeling; herhaling van een experiment
Reproduktie vermenigvuldiging
Research wetenschappelijk onderzoek
Resectie uitsnijding
Reservoir plaats waar ziekteverwekkers zich kunnen ophopen
Residuaal residueel; overblijvend
Resistent bestand tegen
Resorptie opslorping
Respiratoir respiratoor; m.b.t. de ademhaling
Respons antwoord
Restless Legs rusteloze benen
Resuscitatie opwekking uit schijndood
Retard vertraagde opneming in het lichaam
Retardatie vertraging
Retentie ophouding
Retinaal met betrekking tot het netvlies
Retinopathie netvliesaandoening
Retractie terugtrekking
Retrobulbair achter de oogbol
Retrograad teruggaand
Retrosternaal achter het borstbeen
Reuma ontsteking van de gewrichten
Reumatoïd op reuma gelijkend
Revaluatie herwaardering
Reversibel omkeerbaar
Revulsief afleidend
Reye syndroom Tengevolge van een virusinfectie (b.v. griep of waterpokken) al dan niet in combinatie met toediening van acetylsalicylzuur (een pijnstiller) voornamelijk bij kinderen voorkomende ernstige aandoening (Reye syndroom) met als verschijnselen: braken; sufheid
Rhabdomyolyse afbraak van spierweefsel gepaard gaande met spierkrampen; koorts en roodbruine verkleuring van de urine
Rhinitis neusverkoudheid
Rhinopharyngitis ontsteking van de neuskeelholte
Rhonchus reutelgeruis
Rickets Engelse ziekte
Rigiditeit stijfheid
Rinorroe neusdrop; hevige rinitis (ontsteking van het neusslijmvlies)
Risicofactor omstandigheid die de kans op ziekte vergroot
Risicopatiënt paitënt die gevaar loopt om ziek te worden
Ritmestoornis stoornis in het kloppen van het hart
Routinematig zoals gewoonlijk
Rubefacientia wrijfmiddelen waardoor de huid warm en rood wordt; welke worden toegepast bij verschillende aandoeningen van het bewegingsapparaat zoals bijvoorbeeld spierpijn
Rubella rodehond
Ruptuur verscheuring